SM-GS 6.2.693, fol. I.15v: Henry Herzog von Gloucester (1659 - 1664)