SM-GS 6.2.883, fol. 25: Karl V. Herzog von Lothringen (1659 - 1660)