GS 33302: Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert, Baron de Cuvier, vermutlich aus: Meyers Conversations-Lexikon (um 1850)